0485 769018 info@ecopall.nl

Algemene voorwaarden Ecopall B.V.

DEFINITIES

De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

0.1 Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens; alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens; en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht. Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden;
0.2 Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
0.3 Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten / goederen te leveren;
0.4 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
0.5 Opdrachtnemer: Ecopall B.V. Mits deze de opdracht heeft aanvaard.
Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Ecopall B.V., niet door of vanwege een individuele Medewerker, ook als Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers.
0.6. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen, alsmede leveringen, waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen.

TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.

2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.

3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan Opdrachtgever door of vanwege Opdrachtnemer zijn betrokken.

2. Aanbieding
2.1 Een offerte van Ecopall B.V is geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald. Bestellingen, naar aanleiding van een offerte, zijn als geaccepteerd te beschouwen, nadat deze door Ecopall B.V. zijn bevestigd.
2.2 Alle prijzen in de aanbieding zijn exclusief BTW en zijn geldig voor een periode van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders wordt vermeld.
2.3 De van de aanbieding deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen, berekeningen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Ecopall B.V.. Zij mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
2.4 Indien de opdrachtgever de aanbieding niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige artikel bedoelde gegevens terug te geven aan Ecopall B.V..
2.5 Ecopall B.V. is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de aanbieding in rekening te brengen, mits zij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

3. De overeenkomst / de Opdracht
3.1 Indien de aanbieding van Ecopall B.V. wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Ecopall B.V. en opdrachtgever deze binnen redelijke termijn hebben bevestigd.
3.2 Ecopall B.V. kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen (zoals in overeenkomst is afgesproken) betaling heeft ontvangen.
3.3 Ecopall B.V. kan verlangen dat de opdrachtgever, in een voor Ecopall B.V. acceptabele vorm, zekerheden stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, voordat zij tot acceptatie van de bestelling en/of levering overgaat.

4. Wijziging van de overeenkomst
4.1 De opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden daardoor kan worden beïnvloed. Ecopall B.V zal de opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 4.2 Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, dan zal Ecopall B.V de opdrachtgever tevoren inlichten indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld, tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed. 4.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd de door Ecopall B.V bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in verband staan met het werk. 4.4 Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Ecopall B.V worden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, verrekend als meerwerk.

5. Verplichtingen Ecopall B.V
5.1 Ecopall B.V neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de voorschriften tussen de datum van de aanbieding en de oplevering van het werk zullen als meerwerk worden verrekend.
5.2 In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert en onderricht Ecopall B.V de opdrachtgever of de door deze aangewezen personen betreffende het in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk. Omvang, datum van aanvang en tijdsduur van bedoelde verplichtingen worden naar redelijkheid door Ecopall B.V bepaald.
5.3 Afwijkingen in kwaliteit en/of de hoedanigheid van ge- of vermaakte, dan wel geleverde zaken, welke uit technisch oogpunt niet te vermijden zijn, dan wel volgens algemeen handelsgebruik worden aanvaard of toelaatbaar geacht, leveren nimmer enige grond op voor, hetzij reclames, hetzij ontbinding van de betreffende overeenkomst.

6. Verplichtingen opdrachtgever
6.1 De opdrachtgever is jegens Ecopall B.V verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Ecopall B.V en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
6.2 De opdrachtgever dient Ecopall B.V voor aanvang van de werkzaamheden de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen), alsmede alle voor het werk noodzakelijke gegevens te overleggen. Een eventuele vertraging als gevolg van een late aanlevering van deze gegevens komt voor rekening van de opdrachtgever.
6.3 Ecopall B.V dient te beschikken over de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de werkzaamheden en het testen. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6.4 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen van de aansluiting(en) van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6.5 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren (bouwkundige) werkzaamheden en/of leveringen, welke niet tot het werk van Ecopall B.V behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien desondanks vertraging als voornoemd ontstaat, dient de opdrachtgever Ecopall B.V hiervan terstond in kennis te stellen.
6.6 Het buiten schuld van Ecopall B.V vertraagd raken van de montage of anderszins ontstaan van kosten veroorzakende omstandigheden, blijft voor rekening van de opdrachtgever.
6.7 De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen.
6.8 Tevens draagt de opdrachtgever zorg voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk.
6.9 De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd.
6.10 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.
6.11 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
6.12 De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.
6.13 De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.
6.14 De opdrachtgever draagt het risico voor het van Ecopall B.V afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.
6.15 De opdrachtgever vrijwaart Ecopall B.V voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
6.16 De opdrachtgever staat Ecopall B.V toe naam aanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

7. Verrekening van meer- en minderwerk
7.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: a. in geval van bestek wijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk); b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden; c. in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald. Elk van de totalen resp. het saldo van de bijbetalingen en inhoudingen als gevolg van bestek wijzigingen, mogen niet meer bedragen dan 15 resp. 10% van de aanneemsom.
7.2 Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan na de voltooiing daarvan.
7.3 Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
7.4 Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft Ecopall B.V recht op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen die totalen.
7.5 Het niet voorhanden zijn van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Ecopall B.V op verrekening daarvan onverlet.

8. Oplevering
8.1 De door Ecopall B.V opgegeven en gehanteerde leveringstermijnen geven streefdata aan. Zij kunnen in geen geval als termijn bedoeld in art. 6:83 sub a BW worden beschouwd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is overeengekomen. Ecopall B.V kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van een overschrijding van de genoemde leveringstermijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn zal Ecopall B.V in overleg treden met de opdrachtgever.
8.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer Ecopall B.V aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, getest en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard, hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat Ecopall B.V schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, getest en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden, hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
8.3 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
8.4 Oplevering ontslaat Ecopall B.V van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
8.5 Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van Ecopall B.V naar de opdrachtgever.

9. Betaling
9.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW. Ecopall B.V volgt de in de installatiebranche gebruikelijke risicoregeling. Deze regeling is bij Ecopall B.V op te vragen. Ecopall B.V informeert de opdrachtgever in dat geval omtrent de in de aanbieding gehanteerde loon-materiaalverhouding.
9.2 Ecopall B.V kan verlangen dat de opdrachtgever, in een voor Ecopall B.V acceptabele vorm, zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, voordat zij tot acceptatie van de bestelling en/of levering overgaat.
9.3 Betaling door de opdrachtgever geschiedt, tenzij anders overeengekomen, in termijnen naar evenredigheid met de voortgang (in geval van regie) en/of tijdsduur (in geval van aanneming) van het werk, dan wel (in geval van gewone levering van zaken) ineens. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op korting, verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
9.4 Bij regie en gewone levering van zaken dient betaling telkens plaats te vinden uiterlijk binnen 30 dagen na verzending van de factuur.
Bij vooruitbetaling dient de betaling uiterlijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst en/of bij het tekenen van de opdracht te worden verricht.
9.5 Bij opdracht, geschiedt betaling als volgt: 60% uiterlijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst, en/of bij het tekenen van de opdracht; 30% bij het gereed zijn voor verzending (verzend gereed), een en ander zal door middel van vrachtbrieven of anders een bevestiging van fabrikant door middel van een bevestiging van levering aanstaande. 10% uiterlijk veertien dagen na de levering.
9.6 Betaling van levering onderdelen die verband houden met de opdracht, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
9.7 Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is Ecopall B.V bevoegd de garantie te schorsen, onverminderd de haar verder toekomende rechten.
9.8 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten van buitengerechtelijke en gerechtelijke aanmaning of incassering en voorts alle overige kosten die direct of indirect het gevolg zijn van de niet-nakoming door de opdrachtgever.
9.9 Behoudens het hierboven gestelde zal Ecopall B.V, indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, het recht hebben haar gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het netto factuurbedrag (met een minimum van € 150,00) vermeerderd met de volgens deze voorwaarden verschuldigde rente of ter hoogte van de werkelijke incassokosten indien deze meer bedragen. De opdrachtgever is eveneens verplicht Ecopall B.V de kosten te vergoeden, indien deze het faillissement van de opdrachtgever aanvraagt.
9.10 Vorderingen die niet tijdig zijn voldaan worden verhoogd met een rente van 1% per maand, ingaande vanaf de vervaldag van de betreffende factuur, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd.
9.11 Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.

10. Overmacht
10.1 In geval van overmacht is Ecopall B.V bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door Ecopall B.V gemaakte kosten zullen terstond en in zijn geheel opeisbaar zijn.
10.2 Ecopall B.V is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe is verhinderd door een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Als zodanige omstandigheden worden aangemerkt: vertraging bij aanlevering door fabrikanten en toeleveranciers; schaarste van waren, staking of vertraging van vervoerders; ziekte van personeel van Ecopall B.V.
10.3 Als door overmacht de aanvang, dan wel de uitvoering van (een gedeelte van) een overeenkomst meer dan drie maanden is vertraagd, hebben zowel opdrachtgever als Ecopall B.V het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat hieruit recht op schadevergoeding voortvloeit, echter de opdrachtgever is verplicht tot betaling van alle tot op dat moment reeds geleverde zaken en verrichte werkzaamheden.

11. Ontbinding
11.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en deze een redelijke termijn om alsnog tot nakoming over te gaan heeft laten verstrijken. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij. Rechterlijke tussenkomst is niet vereist. Ecopall B.V is hieraan voorafgaand bevoegd, te harer keuze, de uitvoering van het werk te schorsen.
11.2 Indien op het moment van ontbinding reeds leveringen en of diensten zijn verricht, geldt de ontbinding uitsluitend voor dat gedeelte, dat nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Ecopall B.V vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding terstond en in hun geheel opeisbaar.
10.3 Onverminderd het hieromtrent in het voorgaande gestelde behoudt Ecopall B.V zich het recht voor de lopende overeenkomsten tussen haar en de opdrachtgever als ontbonden te beschouwen, ongeacht of aan de overeenkomst(en) reeds geheel of gedeeltelijk uitvoering is gegeven, en wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enig bericht van verzuim zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling geraakt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest tenzij afdoende zekerheid wordt gesteld voor betaling van alle door de opdrachtgever aan Ecopall B.V verschuldigde sommen en voorts in het geval waarin de opdrachtgever zich niet houdt aan het gestelde in deze algemene voorwaarden, waaronder het voldoen aan de betalingsverplichtingen. 10.4 Ontbinding en schorsing heeft tot gevolg dat Ecopall B.V niet gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Zaken geleverd door Ecopall B.V blijven, hoewel ter beschikking gesteld aan deze, onvoorwaardelijk eigendom van Ecopall B.V, totdat de opdrachtgever de factu(u)r(en) over die zaken en tevens alle kosten die de opdrachtgever aan Ecopall B.V verschuldigd mocht zijn, zoals rente en incassokosten, heeft voldaan.
12.2 De opdrachtgever verplicht zich terugname van de zaken mogelijk te maken door toegang te verlenen tot woning, (bedrijfs)gebouwen, alsmede (bedrijfs)terrein gedurende de normale kantooruren.

13. Garantie
13.1 Onverminderd eventuele afwijkende garantiebepalingen van de producenten van geleverde zaken zal Ecopall B.V gedurende een periode van zes maanden na levering Ecopall B.V naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de geleverde zaken herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij Ecopall B.V zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Ecopall B.V. De garantieverplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van de zaken. Zij vervalt indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de opdrachtgever zonder toestemming van Ecopall B.V wijzigingen in de zaken of in de onderdelen die door Ecopall B.V zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen, dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge de artikelen 6.9 t/m 6.11.
13.2 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Ecopall B.V in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.
13.3 Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 13.1 te kunnen beroepen, dient de opdrachtgever Ecopall B.V onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen, aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk, dan wel indien en voor zover het ontwerp van het werk van Ecopall B.V afkomstig is het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van Ecopall B.V, onverminderd het bepaalde in artikel 6.13, alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
13.4 Indien naar het oordeel van Ecopall B.V de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, heeft de opdrachtgever recht op schadevergoeding.
13.5Garantie is niet van toepassing op slijtage onderhevige delen en onderdelen.

14. Aansprakelijkheid Ecopall B.V
14.1 Ecopall B.V herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd het bepaalde in artikel 5.8.
14.2 Ecopall B.V is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade aan personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van Ecopall B.V of van door hem ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
14.3 De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien Ecopall B.V werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting ingevolge artikel 13.1.
14.4 Na de oplevering is Ecopall B.V niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van zijn in de artikelen 13.1 t/m 13.4 omschreven garantieverplichting.
14.5 Ecopall B.V is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van de in artikel 13.1 bedoelde gebreken, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
14.6 Indien Ecopall B.V ingevolge de artikelen 14.2 en 14.5 gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.
14.7 Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die de opdrachtgever mocht lijden, waaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is Ecopall B.V nimmer aansprakelijk.
14.8 Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór resp. na de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering resp. op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.
14.9 De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens Ecopall B.V ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze
15.1 Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Elk geschil tussen Ecopall B.V en opdrachtgever, zal met uitsluiting van de gewone rechter worden geslecht door de Raad van Arbitrage voor de metaalnijverheid en -Handel.
15.3 In afwijking van het voorgaande artikel is Ecopall B.V bevoegd het geschil te laten beslechten door de gewone rechter. Ecopall B.V meldt deze keuze aan de opdrachtgever. De geschillen zullen in dat geval uitsluitend worden beslist door de bevoegde instantie in het betreffende arrondissement .

Deze voorwaarden zijn tevens te zien op de website van Ecopall B.V

DutchEnglishGerman